سخنان بزرگان - سخنان حکیمانه از بزرگان - جملات زیبا - زندگی
 

سخنان بزرگان - سخنان حکیمانه از بزرگان - جملات زیبا - زندگی
آنقدر خودتان را سرگرم مایحتاج زندگی نکنید 

که فرصتی برای زندگی کردن نداشته باشید.
    تعداد مطالب : 5581
asdsd