مناجات با خدا - جملات زیبا در مورد خدا - نیایش های زیبا با خدا
 

مناجات با خدا - جملات زیبا در مورد خدا - نیایش های زیبا با خدا
 

 

معبودم!

متبرکم گردان به نامت

متبلورم گردان به عبادتت

متذکرم گردان به ذکرت

مرحمتم گردان به رحمتت
    تعداد مطالب : 5566