اولین قدم تازه شروع کار است .
 

اولین قدم تازه شروع کار است .
اگر در اولین قدم ، موفقیت نصیب ما می شد ، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.
    تعداد مطالب : 5581
asdsd