پند های زندگی موفق / قانون ذهن
 

پند های زندگی موفق / قانون ذهن
شما تبدیل به همان چیزی می‌شوید که درباره آن بیشتر فکر می‌کنید.

پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید.
    تعداد مطالب : 5581
asdsd