رازهاي موفقيت - قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعداد
 

رازهاي موفقيت - قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعداد
 

قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي

هنگامي آشكار مي شود كه

نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد

و كشش آرزويي، سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد.

آبراهام لينكلن
    تعداد مطالب : 5581
asdsd