سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عكس - پندهاي لقمان حكيم
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عكس - پندهاي لقمان حكيم
 

سخنان سودمند را باید نشر کرد

مانند افشاندن تخم گندم ،

هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند

باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد

و خواهد رویید .

لقمان حكيم
    تعداد مطالب : 5581
asdsd