رازهاي موفقيت - جملاتي زيبا از ديپاك چوپرا
 

رازهاي موفقيت - جملاتي زيبا از ديپاك چوپرا
 

جهان فقط چيزهايي را به ما مي دهد

كه باور داريم مي توانيم داشته باشيم.

ديپاك چوپرا
    تعداد مطالب : 5581
asdsd