سخنان بزرگان
 

سخنان بزرگان
 

در زنان هوش و در مردان استعداد بيشتر است.

آنچه را زن با چشم دقت و بررسي مي بيند،

مرد با ديده عقل و انديشه مي نگرد.

ژان ژاك روسو
    تعداد مطالب : 5581
asdsd