جملات زيبا با عكس- جملاتي زيبا از محمود دولت آبادي
 

جملات زيبا با عكس- جملاتي زيبا از محمود دولت آبادي
 

بيائيم بند زبان را ببنديم

و بال انديشه را بگشائيم.

براي گفتن هميشه وقت هست ،

اما براي انديشيدن ممكن است دير شود.

محمود دولت آبادي

 
    تعداد مطالب : 5581
asdsd