سخنان بزرگان با عكس
 

سخنان بزرگان با عكس
 

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران، نيكي كردن به آنهاست.

ژان ژاك روسو
    تعداد مطالب : 5581
asdsd