نیازمندیهای کاشان - دعوت به همکاری
 

نیازمندیهای کاشان - دعوت به همکاری
دعوت به همکاری 

یک شرکت فرش ماشینی جهت تکمیل کادر 

پرسنلی خو نیرو میپذیرد: 

بافنده و کمک بافنده دستگاه - یک نفر حسابدار 

یک نفر انباردار آشنا به امور انبارداری - یک نفر طراح

ساعت تماس : 8 صبح الی 8 شب  - 09130102527
    تعداد مطالب : 5581
asdsd