رازهای موفقیت از زبان بزرگان - جملات زیبا از گراهام بل
 

رازهای موفقیت از زبان بزرگان - جملات زیبا از گراهام بل




تمام افکار خود را 

روی کاری که دارید انجام میدهید

متمرکز کنید

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند،نمیسوزاند...

گراهام بل 




    تعداد مطالب : 5581
asdsd