جملات زیبا درمورد خداوند - جملاتی زیبا از جان آئوگی
 

جملات زیبا درمورد خداوند - جملاتی زیبا از جان آئوگی
خداوند

انسان را به آب های عمیق می برد

نه به خاطر غرق شدن

بلکه به خاطر تطهیر شدن...

جان آئوگی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd