رازهای موفقیت
 

رازهای موفقیت
با ایستادن و زل زدن به آب 

نمی شود از دریا عبور کرد

نگذار عمرت به اندیشیدن درباره آرزوهای واهی سپری شود.
    تعداد مطالب : 5581
asdsd