سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی مارتین لوتر کینیگ جونیور
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی مارتین لوتر کینیگ جونیور
اکر نمی توانی پرواز کنی ، پس بدو

اگر نمی توانی بدوی ، پس راه برو

اگر نمی توانی راه بروی ، پس سینه خیز برو،

ولی هر کاری می کنی باید روبه جلو ادامه دهی

مارتین لوتر کینیگ جونیور
    تعداد مطالب : 5581
asdsd