سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از رودیار کیپلینگ
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از رودیار کیپلینگ
کلمات قوی ترین دارویی هستند که توسط 

بشر استفاده شده است.

رودیار کیپلینگ
    تعداد مطالب : 5581
asdsd