سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از بروس لی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از بروس لی
اگر می خواهی شنا کردن را یاد بگیری

به درون آب بپر.

در زمین خشک هیچ طرز تفکری هرگز به تو کمکی نخواهد کرد.

بروس لی
    تعداد مطالب : 5581
asdsd