سخنان بزرگان-سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از باربا دی آنجلیس
 

سخنان بزرگان-سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از باربا دی آنجلیس
اگر نتوانید مهارت لذت بردن از هر آنچه را که

در زندگی دارید در خودتان ایجاد کنید.

مطمئن باشید با بیشتر به دست آوردن هر چیز،

هرگز خوشحال نخواهید شد.

باربارا دی آنجلیس
    تعداد مطالب : 5581
asdsd