سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی باب مارلی
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی باب مارلی
وقتی یک در بسته است ، درهای بسیار دیگری باز هستند

که شاید تو خبر نداشته باشی.

باب مارلی (موسیقیدان)
    تعداد مطالب : 5581
asdsd