سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از فردیش نیچه
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از فردیش نیچه
تمام افکار واقعا بزرگ از طریق قدم زدن

به ذهن خطور می کنند.

فردریش نیچه
    تعداد مطالب : 5581
asdsd