سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از یو کو اونو
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از یو کو اونو
در آینه لبخند بزن ،

هر روز صبح این کا را بکن،

و متوحه تفاوتی بزرگ در زندگیت خواهی شد.

یوکو اونو
    تعداد مطالب : 5581
asdsd