سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از پلوتوس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از پلوتوس
هیچ چیزی بهتر از دوستی که 

واقعا دوست باشد ، نیست.

پلوتوس
    تعداد مطالب : 5581
asdsd