سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از بلزپاسکال
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از بلزپاسکال
آیا می خواهی که مردم راجع به تو فکر خوبی داشته باشند؟

از خودت تعریف نکن.

بلزپاسکال
    تعداد مطالب : 5581
asdsd