سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از مارک زاکربرگ
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از مارک زاکربرگ
بعد از کفش ، بیشترین چیزی که زیر پا گذاشته میشود.

انسانیت است.

مارک زاکر برگ
    تعداد مطالب : 5581
asdsd