سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از روزولت
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از روزولت
افکار بزرگ در مورد ایده ها صحبت می کنند.

افکار متوسط در حوادث صحبت میکنند.

افکار کوچک در مورد مردم صحبت می کنند.

روزولت
    تعداد مطالب : 5581
asdsd