سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد،

به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

 
    تعداد مطالب : 5581
asdsd