سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از جیم ران
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از جیم ران
تنها 3 رنگ ، 10 رقم ، و7نت موسیقی وجود دارد

اینکه ما با آن ها چکار میکنیم 

دارای اهمیت است.

جیم ران
    تعداد مطالب : 5581
asdsd