سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از جرج برنارد شاو
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از جرج برنارد شاو
از بین تمام فضیلت ها ، سکوت را انتخاب کن

چرا که بوسیله آن می توانی متوجه عیب های دیگران شوی،

وعیب های خود را پنهان کنی.

جرج برنارد شاو
    تعداد مطالب : 5581
asdsd