سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لائوتسه
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از لائوتسه
وقتس کسی عمیقا عاشق تو باشد

به تو قدرت می دهد.

و وقتی تو عمیقا عاشق کسی باشی

به تو شهامت می دهد.

لائوتسه
    تعداد مطالب : 5581
asdsd