سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از مارکوس زوساک
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس-جملاتی از مارکوس زوساک
هر وقت روشی پیدا کنی که درست کار نمی کند،

یک قدم به روشی که درست کار می کنه ، نزدیکتری.

مارکوس زوساک
    تعداد مطالب : 5581
asdsd