سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس




بدترین نوع اتلاف وقت ، انجام عالی کاری است 

که اصلا نیازی به انجام آن نیست.




    تعداد مطالب : 5566