سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
بدترین نوع اتلاف وقت ، انجام عالی کاری است 

که اصلا نیازی به انجام آن نیست.
    تعداد مطالب : 5581
asdsd