سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
برای اینکه کسی را فریب بدهی ،

اول باید خودت را فریب بدهی.

رابرت فرینگو
    تعداد مطالب : 5581
asdsd