سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
بیشعورها قابلیت شگفت انگیزی برای دیدن

 تنها یک وجه از هر مسئله ای را دارند.

همان وجهی که منافع آن ها را تامین می کند.

کتاب بیشعوری- خاویر کرمنت
    تعداد مطالب : 5581
asdsd