سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
 

سخنان بزرگان - سخنان بزرگان با عکس
كتابخانه تنها يادبود

مطمئن و ماندگار نوع بشر است.

آرتور شوپنهاور
    تعداد مطالب : 5581
asdsd