فیزیوتراپی_کاشان
 

فیزیوتراپی_کاشان
فیزیوتراپی و کار درمانی در منزل

خدمات فیزیوتراپی و کار درمانی،بیمارات سکته مغزی و ضربه مغزی

شکستگی ها ،آرتروز زانو و تنگیکانال نخاع با تجهیزات مدرن 

جلسه اول رایگان 

55471327-09303610010
    تعداد مطالب : 5581
asdsd