عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت

چه سخن ها که خدا با من تنها دارد